آموزش


یکی از حیاتی‌ترین وظایف سازمان به‌روز نگه‌داشتن پرسنل از طریق آموزش است. سازمان‌ها بر این اعتقادند که آموزش پرسنل هزینه‌بر است و چنانچه پرسنل را آموزش دهند آنها از سازمان خواهند رفت. در صورتی‌که نگهداری پرسنل آموزش ندیده در داخل سازمان موجب تولید هزینه‌های پنهان ناشی از ندانم‌کاری آنها خواهد بود و کارمندان سازمان همان آموزش را به صورت تجربی از راه استاد شاگردی فراخواهند گرفت. از طرف دیگر برخی از سازمان‌ها به دنبال جذب کارمندان آموزش‌دیده هستند. که البته این حالت از حالت قبل بهتر است. ولی آموزش کارمندان جدید احتمالا متناسب با شرایط شرکت نخواهد بود و ممکن است با فعالیت و نیازهای سازمان تفاوت ماهوی داشته باشد. تیم ما در کنار شما، آموزش‌های متناسب با نیاز سازمان شما را ارائه خواهد کرد، به طوریکه این آموزش تن‌دوخت شده، موجب افزایش بهره‌وری سازمان شما خواهد شد.