ارزش‌های من


من بالاترین استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی را مد نظر قرار می‌دهم تا با مشتریانم یک رابطه بلندمدت از طریق اعتمادسازی شکل گیرد. رازداری یک ارزش برجسته برای من محسوب می‌شود و درصورتی ارتباط کاری با مشتری را حفظ می‌کنم که بتوانم ارزش بیشتری را در ازاء هزینه خدمات حرفه‌ای‌ خودم ایجاد کنیم. به عنوان یک مشاور، موفقیت خودم را با شاخص تاثیرم روی عملکرد درست و بلندمدت مشتریانم ارزیابی می‌کنم. سیستم‌های مدیریت به طور کلی با دریافت الزامات مشتری و ذینفعان با مدیریت یکپارچه برای حفظ و افزایش رضایت آنان استفاده می‌شود.